Monday, August 17, 2009

~ Folk Designs from Madhya Pradesh ~


Wooden Combs and Hair Pins from Madhya Pradesh


Wood Carving Designs from Madhya Pradesh


Wood Carving Designs from Madhya Pradesh


Carved Wooden Comb from Madhya Pradesh


Carved Wooden Comb from Madhya Pradesh


Carved Wooden Comb from Madhya Pradesh


Kolam Design from Madhya Pradesh


Weaving Design from Madhya Pradesh
Wood Carving Design from Madhya Pradesh
Wall Painting from Madhya Pradesh


Wall Painting from Madhya Pradesh


Wall Painting from Madhya Pradesh


Folk Design from Madhya Pradesh


Embroidery Design from Madhya Pradesh


Snake Pattern Design from Madhya Pradesh


Tattoo Design from Madhya Pradesh


Wall Painting by Chitrakan Tribe, Madhya Pradesh